Elinelund

Traditionell byplan med tegar och gårdar

Gestaltningens två delar, planering av friytor och byggnadsarkitektur, bygger på ovan ställd ambition där idéen tar sin utgångspunkt i äldre bystrukturer, med sina tegar och gårdar där rummen mellan husen är en gemensam plats att förvalta och samsas om. Vi tillför ett samtida tektoniskt språk utifrån dagen hållbarhetsutmaning.

Koncept

Projektet tar sin utgångspunkt i platsens historia som jordbruksmark. Platsbildningar och gatustruktur har landsbygdens informella karaktär i kontrast till stadens mer rätlinjiga gatunät och stadsrum.

Korsvirkeshus

Byggnadernas träarkitektur har en lätt anspelning på skånska korsvirkeshus, där flerbostadshuset och radhusens variationer ger ett levande och vänligt intryck. Byggnaderna definierar gårdstunet som är uppbyggd utifrån trygghetszoner för de boende. Närmst den egna bostadens privata sfär kan de yngsta vistas i egen takt, längre ut kan de äldres livligare lek och umgänge få en friare ram.

Lokal Färdplan Malmö 2030

Projekts miljöpåverkan dokumenteras som en del av Lokal Färdplan för Malmö 2030, Målet är bl.a. att minimera koldioxidutsläpp. Minimalt bruk av betong och andra skadliga material bl.a. genom användandet av massivträelement, uteslutande av källare. Genom mobilitetåtgärder minimeras dessutom antalet bilplatser till förmån för hållbara transportmedel.