Hartree

Kjellander Sjöberg har anlitats av regenereringsspecialisten LandsecU+I och ”profit-with-purpose” utvecklaren TOWN för att gestalta Hartree, ett utvecklingsområde på ca 50 ha, i offentlig-privat samverkan tillsammans med kommunen Cambridge City Council och Anglian Water. Hartree är en ny sorts hållbar och inkluderande stadsdel, med ekonomiskt överkomliga bostäder och arbetsplatser på kanten av – men väl förankrad i – Cambridge.

Kjellander Sjöberg leder ett team av uppmärksammade brittiska arkitekter; Bell Phillips Architects, Haworth Tompkins och 5th Studio tillsammans med Feilden Fowles, Alison Brooks Architects och Nooma Studio.

En ny stadsdel med tre löften

Genom att främja grundläggande principer för människa – stad – planet, är Hartrees vision att skapa en plats med positiv påverkan socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Ekosystemtjänster inkorporeras i en nyskapande 5-minutersstadsdel som erbjuder lokalbefolkningen allt de behöver inom bara fem minuters promenad-eller cykelavstånd. Med fokus på den mänskliga upplevelsen och skalan kommer det vara en promenadvänlig, inbjudande och koldioxidneutral ny stadsdel med stor betydelse för stadens framtid.

Karta - LOLA

Platsen - stadsliv i natur

Hartree ligger med tio minuters promenadavstånd från Cambridge North Station, i ett arbetsplatsbaserat område intill de internationellt erkända Cambridge Science Park, St John’s Innovation Park och Cambridge Business Park.

Platsfoton längs ”the first drain” – LOLA

Hartree är en verklig möjlighet att engagera sig i Cambridge, att föreställa sig en fantastisk plats som är inkluderande, hållbar och förankrad i sitt unika arv och lokala karaktär, med kopplingar till det angränsade karakteristiskt låglänta landskapet längs floden Wicken Fen.

Tre grannskap
Gröna nätverk
The Playline - lekdiagonalen
Gränser och kopplingar
Strategiska stråk
The Main Street - huvudgatan

5-minutersgrannskap

Det framväxande rumsliga ramverket lägger fast strukturplanens övergripande strategier som utgör grunden i att leverera visionens löften och värden. Tre grannskap, vart och ett med en aktiv kärna, förbinds med produktiva gröna gator i ett nätverk som både stöder den befintliga biologiska mångfalden och förvaltar kulturarvet från det viktorianska vattenreningsverket som omlokaliseras.  Centrala teman som lek och tillgänglighet förstärks genom sammanlänkande stråk som The Playline, lekdiagonalen, samt The Main Street, huvudgatan, som etablerar viktiga rutter och destinationer i hjärtat av Hartree.

Framväxande strukturplan av Kjellander Sjöberg

Projektet är en unik möjlighet att gestalta ett inspirerande exempel på en framtidsinriktad stadsdel baserad på 5-minutersstadens principer – där allt är nära och gående och cyklar prioriteras.

Fotgängare och cyklister prioriteras i centrala Cambridge
Artikulerade gatuhörn
Generösa framsidor med trädgård
Finmaskiga aktiverande bottenvåningar
Urbanism som utgår från gatan
Lagrade användningsmöjligheter och funktioner
Hartree har som målsättning att leverera många olika sorters bostäder för ett brett spektrum av varierande behov, inkomster och hushåll. Bland de många bostadstyper och upplåtelseformer som utreds finns: generationsboende, studentboende, äldrevårdsboende, kollektivboende, hyresbostäder, ägandebostäder och egna hem.

Mer än bostäder - delade ytor

Förslaget omfattar över 5000 bostäder, med skolor, butiker, rekreation, mötesplatser och arbetsplatser, inklusive plats för Cambridges expansiva Life Science sektor – allt sammanlänkat genom offentliga stadsrum av hög kvalitet, med ett omfattande inslag av grönytor. Denna nya del av Cambridge blir en distinkt plats att bo på, arbeta i, leka och lära – där man känner sina grannar, handlar lokalt och kan slå sig till ro.

Ett generöst centralt parklandskap drar nytta av platsens befintlig infrastrukturvärden, maximerar dagvattenhantering och bidrar till ökandet av biologisk mångfald.
Mobilitetshus med delade tillgångar och tjänster längs det gröna parkstråket – the Green Loop.
Huvudgatan utmärker sig genom sin innehållsmässiga variation, med bostäder, stadsdelsgemenskap, publika destinationer, service, arbetsplatser och kommersiella lokaler. Den är i huvudsak bilfri, med busshållplatser, fotgängare och cyklister.
The Playline, lekdiagonalen, är specifikt programmerad för olika former av lek, rekreation, uppträdanden och idrott; spontant och organiserat, för alla åldrar.

Värdet av social hållbarhet

Projektet har fått sitt namn genom en allmän omröstning, efter en av Cambridges sanna pionjärer – den första kvinnliga borgmästaren i Cambridge, Eva Hartree, som innehade sitt offentliga uppdrag i över 40 år. I linje med ett av projektets huvudvärden – ”format av många” – har projektteamet, inklusive kundgruppen, engagerat sig i dialoger, samtal och festivaler – med både medborgare och organisationer i och runt Cambridge. Detta inkluderar en lokal rådgivande grupp – The Ideas Exchange – med 18 representanter som valts utifrån den bredare gemenskapens demografi. Denna grupp träffas regelbundet för att delta i pågående utveckling av strukturplanen.

Skapat av många

Det större teamet av samarbetspartnerns inkluderar hållbarhetsstrateger från Useful Projects, medborgardialog och kommunikationspecialister E.C.F communication & engagement, ingenjörerna Pell Frischmann, mobilitet från Urban Movement Transport & Mobility; service design företaget Live Work, har uppdrag att tackla utmaningar med attityder och värden kring robusta och anpassningsbara samhällen, genom rätt erbjudande och livsmönster.

Bilfria grannskap – Hartree innehåller tre sammanlänkade grannskap med hög konnektivitet, som prioriterar gåvänliga gator, välfungerande cykelinfrastruktur och tillgängliga kollektivfärdmedel, som sammantaget erbjuder invånarna många sätt att röra sig.