Hästholmssundet – Gäddviken

Gäddviken och Hästholmssundet är den sjätte etappen i stadsutvecklingsprojektet Kvarnholmen i Nacka kommun. Området har fantastiska förutsättningar för att bli en attraktiv stadsmiljö. Platsens största kvaliteter är det vattennära läget vid Svindersviken och den dramatiska topografin mot söder samt Stockholms inlopp, som erbjuder stora möjligheter till utblickar och goda ljusförhållanden. Målsättningen med planeringsarbetet är att utveckla en levande och varierad stadsdel där platsens kvaliteter tas tillvara samtidigt som nya rörelsestråk, målpunkter och funktioner skapas och ger förutsättningar för ett urbant liv.

KS stadsbyggnadsuppdrag - struktur, urbana platser och gröna kvalitéer

Kjellander Sjöberg vann förtroendet att gestalta Gäddviken – Hästholmssundets nya stadsstruktur i en inbjuden tävling 2013, tillsammans med Urbio landskapsarkitektur. I vårt vidare uppdrag från Kvarnholmen Utvecklings AB ingår att utveckla en ny stadsmiljö genom strukturplan, bebyggelsevolymer, infrastruktur, stadsrum och allmänna platser. Det pågående planarbetet tillsammans med Nacka kommun beräknas att gå ut på samråd under 2024.

Mål och övergripande stadsutvecklingsprinciper: en attraktiv levande stadsmiljö

Kjellander Sjöbergs förslag utgår från ett följsamt stadsbyggnadsmönster som kopplar samman, ger nya siktlinjer och skapar vattenkontakt både från allmänna platser och nya kvarter. Strukturen ger radiella gator som länkar Finnbergets dramatiska topografi med kajnivån. Kvarnholmsvägens nya gestaltning med en ny bro ut till Kvarnholmen ger bättre prestanda och kopplingar ner till stadsdelens nya gatunät. Viktiga publika aspekter är den centrala parken, strandpromenader med rekreationsytor, förskoleplatser och förutsättningar för butiker och lokalt stadsliv. Ett syfte med utvecklingen är att ge möjligheter att hantera den äldre industrimiljön och investera i allmänna anläggningar. Ett fokus i projektet är skapa upplevelsekvalitéer genom en hållbar dagvattenhantering och gott mikroklimat.