Länsrådet

Kv Länsrådet är beläget längs Gamla Tyresövägen i södra Stockholm, och förhåller sig till det intilliggande världsarvet Skogskyrkogården, ritat av arkitekterna Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz.

Efter inventering och analys

Initiativet till Länsrådet togs efter en inventering och analys av potentialen i stadsdelarna Enskede-Skarpnäck, där Stockholms stad ville komplettera befintlig bostadsbebyggelse. Projektet är ett resultat av en tävlingsvinst där tre kontor ombads utveckla strategier för den aktuella tomten.

Den sakrala tallskogen och egnahemsmiljön

Projektet tar avstamp i relationen till Skogskyrkogårdens landskap samt bebyggelsen i det angränsande kvarteret Pungpipans egnahemsområde. Platsen innehåller höga bevarandevärden och en tät arkitektonisk, social och rumslig organisation, som den nya bebyggelsen förhåller sig till.

Tydlig form som inte dominerar gaturummet eller Skogskyrkogården

Tomten vetter mot Skogskyrkogårdens östra entré, där gravkvarterens vegetation med höga stammar ger fri sikt i marknivå. Sett från detta öppna landskapsrum är Länsrådets form och skala nedtonat tydlig, samtidigt som den rundade formen bäddas in bland träden och inte tillåts bli alltför påträngande.

Gemenskap och individualisering

De fjorton radhusen skapar en halvcirkelformad distinkt volym som ramar in en gemensam allmänning, en aktiv plats för boendesamfälligheten som både respekterar behovet av gemenskap och integritet, genom att individualisera och ange en indelning för det privata med förgårdsmark, vertikalt uppstickande takkupor samt uteplatser mot innergården.

Unika prefabricerade radhus

De 14 husen är på 118 kvm med 4 ROK. Kilformen ger en rumslig artikulation och planmässiga fördelar. I entréplanet kopplar det genomgående rummet samman gård- och gatusida. Indelningen i zoner finns, men flyter mellan ett öppet expanderande kök med matrum mot gatan och ett vardagsrum fokuserat mot gården. På övre planet har kvalitéer med ljust allrum och bad, rundgång och klädkammare prioriterats. Husen är uppförda i prefabricerade träelement med träpanel och takbeklädnad monterad på plats, fönster och dörrar av massivt trä.