Monoliten

Monoliten

I stadsomvandlingsområdet Telefonplan ligger Monoliten, ett av de nya bostadskvarteren. Området präglas av LM Ericsson klassiska industribebyggelse som fått nytt innehåll med konst- och designcentrum och en medveten utveckling mot att skapa en kreativ och innehållsmässigt blandad stadsdel.

Urbana kvaliteter

Uppdraget innebar att utveckla ett bostadskvarter med oväntade kvalitéer och intressant gestaltning i samklang med områdets industrikaraktär. Resultatet blev kv Monoliten, som inrymmer 107 optimerade lägenheter i varierande storlek med gedigna kvalitéer. Kvarteret deltar aktivt i stadsrummet, genom medvetet gestaltade bottenvåningar och med ett gårdsrum som öppnar sig mot huvudstråket Tellusgången och expanderar i storlek med genomblickar till intilliggande bebyggelse. Nivåskillnaden skapar en gradvis övergång från gaturummets offentliga karaktär till den privata gården, genom en södervänd trappa och portik. En rörelse skapas som löper genom kvarteret, från huvudstråket över gården och vidare mot den intilliggande parken i nordväst.

Som en svart kub

Monoliten är formad som en robust svart kub med utvikta hörn i form av större burspråk, som ger karaktär och uttryck i gaturummet. Samtidigt erbjuder byggnaden en delikat dimension genom en asymmetrisk fönstersättning, som bildar ett kontinuerligt mönster och en sammanhängande helhet. Skiftningar i fasaden, med tegel och subtila kulörförskjutningar, ger ytterligare liv åt fasaden. Taket är brant format med takkupor och inskurna terrasser.

Projektet är resultatet av ett parallellt uppdrag 2006 för AP Fastigheter och JM Bostad som resulterade i vidare uppdrag för JM Bostad.