Reykjavik

Projektets övergripande vision är att skapa ett sammanhängande landskap där olika innehåll deltar i ett gemensamt stadsrum. Målet är att utforma en detaljplan som möjliggör ett mer varierat och levande program där den tidigare lätta industrin och kontorsverksamheten kompletteras med skola, äldreboende och bostäder. Genom omstrukturering av kvarterets golv samt nybyggnation kombinerad med om-, på- och tillbyggnation av befintliga byggnader, transformeras det storskaliga kvarteret från en monostruktur till ett levande stadskvarter med diversifierat innehåll.

Läka stadsdelen

Projektet relaterar till Kistas karaktäristiska storskaliga kvartersstruktur samtidigt som det kompletterar stadsrummet med platsbildningar och mötesplatser sammanbundna av nya tydligare kopplingar i kvarteret.

Det nya storkvarteret Reykjavik 1 blir en vitaliserad del av Kista med omfattande grönska och ett informellt rörelsestråk som ger ett alternativ till de huvudsakliga flödena som förbinder Kista Centrum och Kista Äng.

Kvarterets befintliga byggnader ges nytt innehåll och den nya byggnaden mot Borgarfjordsgatan ger gatan stadga, fullföljer kvarterets definition och markerar entrén vid kvartersgatans mynning med en högre volym.

Det öppna entréplanet aktiverar det omgivande offentliga rummet, vilket skapar ett gatulandskap av sociala mötesplatser
Det generösa fotavtrycket möjliggör flexibla användningsområden och ger utrymme för bostäder, kontor och vårdboende
Förslaget förbättrar och stärker den lokala stadsstrukturen genom en omsorgsfull platsgestaltning som skapar offentliga mötesplatser av hög kvalitet för alla
Nytt informellt gångstråk som förbinder Kista centrum med Kista Äng
Förslaget förbättrar den lokala stadsstrukturen och skapar nya, mer definierade förbindelser
Gröna tak och gemensamma takterrasser förlänger det offentliga rummet

Revitalisering och mixed use

Från att ha varit ett bitvis tomställt och innehållsmässigt renodlat företagshus möjliggörs nu en omvandling mot ett rikt, diversifierat innehåll med skola, äldreboende, bostäder, kontor och verkstäder. Genom representation av olika generationer skapas positiva effekter och synergier i interaktionen mellan människor.

Aktivt entréplan, nya mötesplatser och platsbildningar

Ett mer öppet gatuplan och ett ökat antal entréer hjälper till att aktivera gaturummet. Landskapet möjliggör att verksamheter spiller ut och fler platser skapas för vistelse och utomhusmöten. Den varierande användningen skapar mer aktivitet och därmed trygghet över dygnet.

Borgarfjordshuset

Byggnadens husdjup medger en flexibel programmering för såväl bostäder, kontor samt äldreboende. Hela volymen vilar på ett transparent gatuplan uppburet av en sockelvåning med en industriell tektonik.

Byggnadens fasad bygger på en horisontell fönsterbandsordning, indelad med vertikala reliefmellanlägg. Längst upp skapas en gemensam takterrass som komplement till det mer publika och samutnyttjande kvarterets inre landskap. Fasadmaterialet tonalitet går mot en dämpad rödaktig kulör i kontrastverkan till den i stadsdelen i övrigt övervägande ljusa tonaliteten. Glaserad keramik, tegel och infärgad betong iscensätter arkitekturen som kompletterar gaturummet med uttrycksmässig spännvidd.